WAX Konscht-Millen Péiteng

Kontakt

Konschtmillen a.s.b.l
2, rue d’Athus
L-4710 Pétange
Luxembourg
email : info@konschtmillen.lu
Telefonnr.: +352 26 65 31 42 (répondeur)
compte BCEE LU20 0019 3955 1923 6000
code BIC BCEELULL